• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wolakalinowskaszkolaischronisko.edu.pl/

    Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

    • Data publikacji strony internetowej: 2008-12-31.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-25.

    Status zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niespełnione wymagania

    • W umieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23.09.2018 roku nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

    Powody braku spełaniania wymagań

    • Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy. Zapewnienie dostępności strony byłoby zbyt dużym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

    Skróty klawiaturowe

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Szlachta, spwk@interia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 123891064 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej

    ul. Szkolna 12
    32-045, Sułoszowa

    Parking

    • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
    • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
    • Parking jest bezpłatny.

    Wejście do budynku

    • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 8%.
    • Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów.
    • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

    Ciągi poziome

    • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

    Ciągi pionowe

    • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

    Schody

    • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

    Łazienka

    • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
    • parter
    • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

    Aplikacje mobilne

    brak

    Dodatkowe informacje